Skip to main content

RODO

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest Fundacja AT-System Group z siedzibą w Warszawie (ul. Jana Pawła II 19A/2, 05-077) (dalej „Administrator”). Z Administratorem można skontaktować się przesyłając e – mail na adres: office@at-systemgroup.org a także za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora.

2. Inspektor danych
Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: office@at-systemgroup.org z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych” , oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

3. Cele i podstawy przetwarzania
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) zawarcia umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tym zakresie jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w stosunku do danych osobowych osób uczestniczących w szkoleniach.
c) prowadzenia przez Administratora uprawnionej działalności z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, pod warunkiem że przetwarzanie dotyczy wyłącznie pracowników lub byłych pracowników lub klientów lub osób utrzymujących z nim stałe kontakty w związku z jej celami oraz że dane osobowe nie są ujawniane poza tym podmiotem bez zgody osób, których dane dotyczą (art. 9 ust. 2 lit d);
d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą Umową – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) dla celów podatkowych i rachunkowych, podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Odbiorcy danych
Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Okres przechowywania danych
Dane osobowe, będą przetwarzane:
a) do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy albo
b) do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu Umowy albo
c) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo

page1image39939872 page1image39939248

e) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. obowiązek przechowywania dokumentów księgowych).

6. Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują Państwu w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do rozpoczęcia kontaktu oraz zawarcia umowy. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością kontaktu oraz zawarcia umowy z klientem.

8. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Zapoznałam/em się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej i zobowiązuje się przekazać powyższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane zostały przekazane Administratorowi (np. dane członków grupy szkolonej).

Co robimy

Jesteśmy Fundacją wspierającą bezpieczeństwo państwa polskiego.